Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

Dữ liệu công trình được áp dụng trong thực tiễn

BỘ BẢN ĐỒ SỐ VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2021 – 2030

2020 - 2021
Hình thức: Báo cáo giải pháp và bộ bản đồ
Quy mô: Đề tài cấp Đại học Huế-2019
Địa chỉ áp dụng: Phòng tài nguyên và môi trường huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Nguyễn Bích Ngọc (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Bình, Trần Thị Kiều My, Hồ Việt Hoàng, Hồ Nhật Linh