Tin tức - Thông báo

Hướng dẫn cập nhật thông tin cá nhân của nhà khoa học

Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế hướng dẫn các nhà khoa học cập nhật dữ liệu cá nhân như sau:
- Đối với NKH đã có tài khoản trên trang CSDLKH, các mục họ tên, năm sinh, quá trình đào tạo, quá trình công tác NKH không tự chỉnh sửa được. Dữ liệu này do bộ phận quản lý cán bộ của đơn vị (Phòng TC-HC) cập nhập.Do đó, NKH liên hệ Phòng TC-HC của đơn vị cập nhật dữ liệu các mục trên vào phần mềm quản lý cán bộ, sau đó đăng nhập vào trang CSDLKH, vào phần Chỉnh sửa thông tin và click vào nút "Lấy dữ liệu từ PM nhân sự" dữ liệu sẽ được cập nhật từ PM quản lý nhân sự sang CSDLKH.
- Đối với NKH chưa có tài khoản trên trang CSDLKH, NKH liên hệ Phòng KHCN của đơn vị để được cấp tài khoản và hướng dẫn cập nhật.