Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Thị Phương
  • 100000.0003

Hoàng Thị Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết