Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Tiến Hữu
  • 600000.0471

Lê Tiến Hữu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học môi trường

Đơn vị quản lý:
Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị

Xem chi tiết