Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Nam
  • 200000.0042

Nguyễn Thanh Nam
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Ban Đào tạo và Công tác sinh viên

Xem chi tiết