Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Vinh Phương
  • 230000.0011

Trần Vinh Phương
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế

Xem chi tiết