Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lý Hữu Huấn
  • 300000.0044

Nguyễn Lý Hữu Huấn
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Khoa học

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Bích Liên

Nguyễn Thị Bích Liên
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Khoa Địa lý - Địa chất

Xem chi tiết