Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Gia Tùng
  • 600000.0082

Phạm Gia Tùng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Quốc tế

Xem chi tiết