Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Quốc Dũng
  • 800000.0084

Hồ Quốc Dũng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
KHOA HỌC MÁY TÍNH

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Xem chi tiết