Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Kim Toản
  • 600000.0026

Hoàng Kim Toản
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo

Xem chi tiết