Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
  • 800000.0021

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Lạc
  • 800000.0020

Nguyễn Văn Lạc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết
Trần Thị Hoài Mơ
  • 800000.0023

Trần Thị Hoài Mơ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Kinh tế

Xem chi tiết