Dữ liệu Nhà khoa học

Quách Thị Huyền Trang
  • 700000.0021

Quách Thị Huyền Trang
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Quốc Cường
  • 700000.0044

Trần Quốc Cường
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Bích Ngọc
  • 700000.0014

Trần Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Hằng Nga
  • 700000.0107

Trần Thị Hằng Nga
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Ngân Thủy
  • 700000.0026

Trần Thị Ngân Thủy
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Vĩnh Thọ
  • 700000.0060

Trần Vĩnh Thọ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Võ Thị Minh Phương
  • 700000.0040

Võ Thị Minh Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết