Dữ liệu Nhà khoa học

Ngô Thanh Bảo Châu
 • 700000.0035

Ngô Thanh Bảo Châu
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Chi
 • 700000.0096

Nguyễn Thị Kim Chi
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Quốc Cường
 • 700000.0044

Trần Quốc Cường
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thọ Đông
 • 700000.0020

Nguyễn Thọ Đông
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phạm Minh Hải
 • 700000.0032

Phạm Minh Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Lân
 • 700000.0036

Nguyễn Vũ Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NGHỆ THUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Chu Tiến Lực
 • 700000.0034

Chu Tiến Lực
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
 • 700000.0046

Nguyễn Văn Minh
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Hằng Nga
 • 700000.0107

Trần Thị Hằng Nga
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Trần Thị Bích Ngọc
 • 700000.0014

Trần Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và phương pháp dạy học môn tiếng Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phúc
 • 700000.0116

Nguyễn Đức Phúc
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Võ Thị Minh Phương
 • 700000.0040

Võ Thị Minh Phương
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Nga

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết