Dữ liệu Nhà khoa học

Chu Tiến Lực
 • 700000.0034

Chu Tiến Lực
Đại học

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Hồ Đắc Diễm Thường
 • 700000.0012

Hồ Đắc Diễm Thường
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý giáo dục

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Hoàng Như Ngọc Quỳnh
 • 700000.0088

Hoàng Như Ngọc Quỳnh
Trung cấp

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Anh

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Huỳnh Văn Thông
 • 700000.0047

Huỳnh Văn Thông
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Ngô Thanh Bảo Châu
 • 700000.0035

Ngô Thanh Bảo Châu
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Phúc
 • 700000.0116

Nguyễn Đức Phúc
Đại học

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Chi
 • 700000.0096

Nguyễn Thị Kim Chi
Đại học

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Chuyên ngành đào tạo:
Ngôn ngữ Pháp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Thọ Đông
 • 700000.0020

Nguyễn Thọ Đông
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Văn Minh
 • 700000.0046

Nguyễn Văn Minh
Đại học

Ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế nông nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Lân
 • 700000.0036

Nguyễn Vũ Lân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
NGHỆ THUẬT

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật ứng dụng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Phạm Minh Hải
 • 700000.0032

Phạm Minh Hải
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Quách Hải Thọ
 • 700000.0041

Quách Hải Thọ
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học máy tính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết