Dữ liệu Nhà khoa học

Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thanh Hải
  • 700000.0062

Nguyễn Thanh Hải
Đại học

Ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận và lịch sử mỹ thuật công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Đức Huy
  • 700000.0004

Nguyễn Đức Huy
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết
Nguyễn Duy Linh
  • 700000.0048

Nguyễn Duy Linh
Đại học

Ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Chuyên ngành đào tạo:
Mỹ thuật tạo hình

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nghệ thuật

Xem chi tiết