Dữ liệu đề tài

QT-DA

Comparative studies on contribution of mitochondrial respiration to photosynthesis in ME-CAM and PCK-CAM species in daytime

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng