Dữ liệu đề tài

CS-DT2009-DHH03-35

Nâng cao tính hiệu quả tính hiệu quả trong việc sử dụng cơ cấu học phí ở Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế trong giai đoạn hiện nay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hòa (Chủ nhiệm)