Dữ liệu đề tài

B2009-DHH09-01

Nghiên cứu sự biến thiên hàm lượng kháng thể ở lợn sau tiêm vaccine phòng bệnh Mycoplasma hypnneumoniae

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện : Viện Tài nguyên và Môi trường
Người tham gia: Huỳnh Văn Chương (Chủ nhiệm), Lê Văn Phước, Lê Xuân Ánh