Dữ liệu đề tài

B2010-DHH10-01

Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây Việt Nam.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)

B2005

Thực trạng và định hướng phát triển Du lịch sinh thái ở vườn quốc gia Bạch Mã, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: