Dữ liệu đề tài

B2015-DHH02-07DA

Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Pseudomonas phòng trừ bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Lê Văn Chánh, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Quang Cơ