Dữ liệu đề tài

NN-NDT105/2013/HĐ-NĐT

Nghiên cứu vật lý các hạt nhân không bền trong phạm vi phòng thí nghiệm liên hợp Việt-Pháp LIA. Kinh phí: 2.500 triệu VNĐ.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào, Đào Tiến Khoa, Bùi Minh Lộc, Nguyễn Hoàng Phúc

NN-NDTT05-GD-125

Rèn luyện kĩ năng suy luận cho học sinh lớp 4 thông qua dạy học chủ đề số học.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)