Dữ liệu đề tài

BG.02

Xây dựng chương trình đào tạo giáo viên THPt theo học chế tín chỉ cho ngành Lịch sử

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ, Đỗ Mạnh Hùng