Dữ liệu đề tài

GEN

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Gụ lau (Sindora tonkinensis A. Chev. Ex K. & S. S. Larsen) tại một số tỉnh duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi, Vũ Đức Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Thành, Phạm Xuân Đỉnh, Nguyễn Thị Liệu, Đỗ Hữu Sơn, Lê Sơn, Nguyễn Tiến Linh, Đinh Văn Hồng, Nguyễn Thị Thanh Nga