Dữ liệu đề tài

NN-DT21/2006

Nghiên cứu thuốc hỗ trợ điều trị HIV/AIDS từ Thảo dược

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đình Bình, Kiều, Nguyễn Phú;Kỳ, Phạm Thanh