Dữ liệu đề tài

KQT.GV.24.02

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và viễn thám đánh giá độ mặn đất cát ven biển và đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Quốc tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế
Người tham gia: Phạm Gia Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Thu Hằng