Dữ liệu đề tài

NN-NCCBPhuLoc2802

Phát triển nghề nuôi cá lồng trên đầm Cầu Hai, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Văn Thông

NN-NCCB005

Đẩy mạnh phân công lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)