Dữ liệu đề tài

NN-DT2010 T/33

Phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong điều kiện hội nhập quốc tế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Đình Đào, Trần Văn Hòa, và nhiều cộng tác viên