Dữ liệu đề tài

B2005.11.02

Xây Dựng Thư Mục Mỹ Thuật Huế Phục Vụ NCKH Và Giảng Dạy

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2001.11.05

Khảo Sát Chất Liệu Nề Họa Trong Trang Trí Thời Nguyễn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B98.11.10

Tính Tạo Hình Trong Trang Trí Kiến Trúc Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B96.11.05

Nghệ Thuật Khảm Sành Sứ Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình