Dữ liệu đề tài

B2010-DHH05-15

Nghiên cứu tranh dân gian làng Sình (Huế) và vận dụng trong sáng tác.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008.11.07

Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008.DHH.11.07

Cơ sở lý thuyết mỹ học nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2008-DHH05-13

Nghiên cứu nghệ thuật sắp đặt - ứng dụng trong sáng tác và giảng dạy.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Anh

B2008-DHH05-14

Các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả các hoạt động Mỹ thuật cộng đồng tại Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

B2007-DHH05-08

Khai thác và ứng dụng lý thuyết tỷ lệ vàng vào design.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thiện Đức

B2006.06.07

Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2006-DHH05-06

Tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện nghệ thuật tạo hình

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình

B2006-DHH05-04

Nghệ thuật trang trí trên cấu kiện gỗ nhà Rường - địa bàn Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Văn Chước

B2005.11.01

Nghiên cứu so sánh nghệ thuật đồ sơn truyền thống của Việt Nam và của một số nước Đông Nam Á

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

B2001.11.02

Phương pháp cấu trúc trong nghiên cứu hoa văn trang trí kỷ hà

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Kỳ Huy

B98.11.01

Tính tạo hình trong trang trí kiến trúc Huế

Lĩnh vực: NGHỆ THUẬT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nghệ thuật
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Bình