Dữ liệu đề tài

NN-NCCB101.04.2014.26

Một số kết quả về mặt f-cực tiểu và f-cực đại kiểu không gian trên các đa tạp với mật độ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Thanh Loan, Đoàn Thế Hiếu (Chủ nhiệm)

NN-NCCB101.01.2011.26

Hình học của đường và mặt trong không gian với mật độ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Loan

NN-NCCB101.01.30.09

Mặt cực tiểu trong không gian với mật độ và mặt cực đại trong không gian Lorentz-Minkowski

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu, Nguyễn Văn Hạnh

B2010-DHH03-54

Bài toán đẳng chu và các bài toán cực trị trong các không gian với mật độ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu

B2006-DHH03-04

Hình học định cỡ áp dụng vào bài toán đẳng chu.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu

B97-09-16-TĐ

Lý Thuyết Lie Và Các Ứng Dụng Vào Việc Nghiên Cứu Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Đoàn Thế Hiếu