Dữ liệu đề tài

B2009-DHH03-41

Một số vấn đề về giải tích liên quan đến bán kính ổn định của hệ phương trình sai phân, các bất đẳng thức liên quan đến đạo hàm suy rộng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Thương