Dữ liệu đề tài

T.10-GD-62 ĐHSP, ĐH Huế

Thực trạng và biện pháp bồi dưỡng hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

Mã số: T.20 – GD – 07

Thiết kế hệ thống trò chơi giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thích ứng với hoạt động học tập ở trường tiểu học,

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-142

Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Trần Thị Thủy Thương Ngọc, Trần Văn Công, Nguyễn Phương Hồng Ngọc, Nguyễn Bảo Uyên

DHH2020-03-142

+ Đề tài khoa học cấp Đại học Huế (2019). Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc

T.17-GD-15 ĐHSP, ĐH Huế

Khó khăn trong hoạt động tự học của sinh viên khoa Giáo dục Mầm non, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DTT.10- GD-62

Thực trạng và biện pháp bồi dưỡng hứng thú nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế.

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thủy Thương Ngọc