Dữ liệu đề tài

NN-DTVI2.2-2010.11 Nafosted

Đánh giá và Phát triển Năng lực Toán học của Học sinh Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Hoa Ánh Tường, Hoàng Nam Hải

B2010-DHH03-56

Không gian đối xứng nửa đơn và mối liên hệ với các nhóm con số học của nhóm đại số

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Võ Văn Minh, Hoàng Thái Vũ

B2008-ĐHH 03-41 TĐ

Tích hợp các mô hình động với nghiên cứu bài học có trọng tâm tư duy toán để nâng cao nghiệp vụ sư phạm của giáo viên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

B2007-DHH03-23

Lý thuyết biểu diễn nhóm Lie và một số ứng dụng trong hình học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Nguyễn Thị Khánh Giang, Nguyễn Tân quang

QT-DAAPEC HRD 02-2008

Collaborative research on Innovative Teaching Mathematics through Lesson Study III - Focusing on Mathematical Communication

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2007

Collaborative research on Innovations for teaching and Learning Mathematics in Different Cultures (II) - Lesson Study focusing on Mathematical Thinking.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAKey Curriculum Press,

Nghiên cứu thiết kế các hoạt động dạy học toán bậc trung học bằng phần mềm The Geometer’s Sketchpad theo chương trình toán Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

QT-DAAPEC HRD 02-2006

A collaborative research on Innovation for Teaching and Learning Mathematics in Different Cultures among APEC Member Economies

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

B2004-09-22TĐ

Phát triển công cụ tin học để thiết kế các mô hình toán học tích cực nhằm hỗ trợ dạy học toán trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui

B2004-09-02

Lý Thuyết Lie Và Bài Toán Compact Hóa Các Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Võ Văn Minh

B2001-09-17

Mô Tả Cấu Trúc Và Xây Dựng Biểu Diễn Của Một Số Nhóm Lie Và Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Nguyễn Văn Tửu

B97-09-16-TĐ

Lý Thuyết Lie Và Các Ứng Dụng Vào Việc Nghiên Cứu Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Đoàn Thế Hiếu