Dữ liệu đề tài

CS-DT2010-20.04

Đánh giá tác dụng của Suxamethonium liều thấp để đặt nội khí quản

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thương, Hồ Khả Cảnh

CS-DT2007-22.6

Đánh giá tác dụng giảm đau của liều thấp bupivacain 0,5% trong gây tê tủy sống để phẫu thuật vùng tầng sinh môn

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thương

CS-DT2007-01

Đánh giá tác dụng giảm đau của liều thấp bupivacain 0,5% trong gây tê tủy sống để phẫu thuật vùng tầng sinh môn

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thương, Hồ Khả Cảnh