Dữ liệu đề tài

DHH 2016-07-27

Ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ thuộc chương trình đại học và sau đại học

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung (Chủ nhiệm), Trương Thị Thái Thanh