Dữ liệu đề tài

NN-DTKX ĐL 94-16

Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn, những vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

B2000.07.62.TĐ

Lũ Lụt Ở Các Tỉnh Miền Trung, Diễn Biến Trong Hai Thế Kỷ XIX Và XX; Nguyên Nhân, Các Biện Pháp Cứu Tế Xã Hội, Đề Xuất Giải Pháp Khắc Phục

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang