Dữ liệu đề tài

DP-DTTTH.2015-KX.01

Vai trò gia đình và dòng họn với sự phát triển xã hội Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan, Nguyễn Văn Đăng, Đỗ Bang (Chủ nhiệm)

NN-DT2005-01-01

Khảo cứu về kinh tế và tổ chức bộ máy Nhà nước triều Nguyễn- Những vấn đề đặt ra hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

NN-NCCBIV4-2011.10

Tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn giai đoạn 1802-1885

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Trung Tiến

B2009-DHH-01-81

Hệ thống công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802-1885)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

DP-DTTTH-2007-2009

Lịch sử Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DTPY-2006-2009

Lịch sử tỉnh Phú yên thế kỷ XIX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DTTTH2006-2009

Địa chí Dân cư và Hành chính Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Ban chủ nhiệm)

DP-DTBDD2004-2007

Địa chí tỉnh Bình Định- Phần Kinh tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DTBDD2003-2006

Địa chí tỉnh Bình Định- Phần Lịch sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DTBĐ2002-2005

Địa chí tỉnh Bình Định- Phần Thiên nhiên, Dân cư và Hành chính

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

B2000.07.62.TĐC

Lũ lụt các tỉnh miền Trung trong hai thế kỷ XIX – XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)

DP-DT1996-1998

Lịch sử thành phố Quy Nhơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang, Nguyễn Quang Trung Tiến, (Tham gia)