Dữ liệu đề tài

DHH2016-03-94

Suy luận ngoại suy trên các biểu diễn toán động

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Nguyễn Đăng Minh Phúc (Chủ nhiệm), Phạm Đình Đồng, Nguyễn Hiền Linh, Lê Thị Khánh Duyên, Nguyễn Thị Việt Trinh

NN-NCCBVI1.99-2012.16

Công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Việt Nam và Pháp: ngữ cảnh và việc sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Kiêm Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Huỳnh Quang Nhật Minh, Jean-Baptiste Lagrange, Nguyễn Chí Thành, Bùi Anh Kiệt

DHH2012-03-33

Thiết kế và sử dụng đồ dùng dạy học Toán ở các lớp 4, 5 với sự hỗ trợ của phần mềm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Trọng Chiến, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh (Chủ nhiệm)

NN-DTVI2.2-2010.11 Nafosted

Đánh giá và Phát triển Năng lực Toán học của Học sinh Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vui (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Hoài Anh, Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Hoa Ánh Tường, Hoàng Nam Hải

CS-DTDHVinh2010

Phát triển suy luận ngoại suy và quy nạp cho học sinh thông qua các mô hình thao tác động điện tử trong dạy học Toán THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Minh Phúc