Dữ liệu đề tài

DHH2020-03-143

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

T.19 - XH - 08

Văn xuôi Lưu Trọng Lư từ góc nhìn văn hóa

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn học Việt Nam, văn học các dân tộc ít người của Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Mầm non
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng

CS-DTT17 - XH - 09

TRUYỆN NGẮN NGỌC GIAO TRONG DÒNG TRUYỆN NGẮN TRỮ TÌNH GIAI ĐOẠN 1930-1945

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm)

CS-DTT16-XH-19

THƠ NGŨ NGÔN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930-1945

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm)

DHH2014-03-63

Sáng tác văn học của các nhà thơ, nhà văn nữ Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Tôn Thất Dụng, Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm)

CS-DTT.12 - XH - 08

Chủ nghĩa cảm thương (Sentimentalisme) trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến năm 1945 qua một số hiện tượng tiêu biểu

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng