Dữ liệu đề tài

B2016-DHH-21

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương, Cung Trọng Cường, Lương Thái Ngọc, Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm)

B2009-DHH01-68

Nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật định tuyến trên mạng quang.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm), Đặng Văn Chương, Lê Hữu Bình

B2001-07-81

Nghiên cứu xây dựng mạng riêng ảo và đánh giá độ tin cậy, an toàn số liệu của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thanh Tú, Nguyễn Quang Hưng, Võ Việt Dũng