Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá chất lượng trải nghiệm du lịch thông minh của du khách tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đàm Lê Tân Anh (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-06-2011

Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội thực tập của sinh viên ngành du lịch

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Lê Tân Anh

CS-DT

Nghiên cứu nhận thức về du lịch bền vững của các khách sạn tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Châu Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Đàm Lê Tân Anh