Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu giải pháp thích ứng với đại dịch covid – 19 của người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại phường thủy biều – thành phố huế/Thành viên đề tài

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Dương Thủy Tiên (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hương Giang

CS-DT

Đánh giá nhận thức của người dân địa phương về hình ảnh nơi chốn Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-06-2015

Ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-15-2010

Đánh giá sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại xã Thủy Xuân, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm)