Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu tác động kinh tế của COVID-19 đến du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm)

DHH2015-06-32

Nghiên cứu nhu cầu người học về các chương trình liên kết đào tạo của trường đại học kinh tê đại học Huế với đối tác nước ngoài

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thuỷ (Chủ nhiệm), Ngô Minh Tâm, Nguyễn Thị Minh Hòa

DHH2014-06-25

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG TIÊU THỤ THỊT TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Trọng Dũng, Nguyễn Thị Minh Hương, Dương Đắc Quang Hảo

DHH2014-06-25

Nhận thức của người tiêu dùng đối với an toàn thực phẩm trong tiêu thụ thịt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ, Nguyễn Trọng Dũng

B2009-DHH06-27

Nghiên cứu chuỗi cung thịt lợn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hòa