Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp lớn tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Quốc Tú (Chủ nhiệm), Đào Nguyên Phi

DHH

NHẬN DIỆN CÁC KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Quốc Tú, Đào Nguyên Phi