Dữ liệu đề tài

DHH2011-03-07

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Địa lý các trường Đại học Sư phạm trong phương thức đào tạo tín chỉ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Hiển, Nguyễn Thúy Vinh, Nguyễn Thị Vân Yến

B2006-DHH03-18

Hình thành và rèn luyện kỹ năng giảng dạy cho sinh viên Địa lý - Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh

CS-DTGD

Nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên địa lý một số tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh, Lê Văn Tin