Dữ liệu đề tài

B2019-DHH-11

Điều kiện tối ưu cấp một và cấp hai cho bài toán tối ưu véc tơ không trơn có ràng buộc

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đắc Liêm, Nguyễn Văn Sơn, Lê Anh Tuấn, Mai Thị Lệ

B2009-DHH-01-67

Các đặc trưng của hàm véctơ lồi và tối ưu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh