Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng phương pháp định lượng hợp chất phenol toàn phần trong cành, lá Chùm ngây (Moringa oleifera) bằng quang phổ UB VIS

Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chủ nhiệm)

DHH 2017-04-70

Đánh giá chất lượng dược liệu chè vằng (Jasminum subtriplinerve - Oleaceae) và cao thành phẩm ở Quảng Trị

Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chủ nhiệm), Đoàn Thị Ái Nghĩa, Hoàng Xuân Huyền Trang, Nguyễn Hữu Tiến

CS-DT

Nghiên cứu đặc điểm thực vật của lá Rau chân vịt (Spinacia oleraceae - Amaranthaceae)

Lĩnh vực: Dược liệu học; Cây thuốc; Con thuốc; Thuốc Nam, thuốc dân tộc
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khánh Thùy Linh (Chủ nhiệm)