Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng trang thông tin quản lý hoạt động Đoàn của sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02 H-2018

Xây dựng hệ thống khảo sát ý kiến của sinh viên về hoạt động hướng dẫn chuyên đề, khóa luận của giảng viên

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-04-2015

Ứng dụng luật kết hợp để hỗ trợ tư vấn dịch vụ bổ sung tại các khách sạn ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2011

Tìm hiểu các mô hình tư vấn điện tử cho du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long