Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ lọc nhanh cải tiến sử dụng than sinh học

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
Người tham gia: Trần Thị Cúc Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoài Giang

CS-DT

Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải giàu Nitơ và Photpho bằng công nghệ AAO kết hợp lớp vật liệu đệm

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật - Môi trường
Người tham gia: Nguyễn Thị Phượng (Chủ nhiệm), Trần Thị Cúc Phương

DHH2015-13-01

Nghiên cứu lựa chọn mô hình đất ngập nước nhân tạo lai để xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Cường (Chủ nhiệm), Trần Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Phượng, Võ Thị Yên Bình, Nguyễn Thị Hoài Giang

CS-DTDTPH2011

Tìm hiểu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Cúc Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoài Giang, Võ Thị Yên Bình, Nguyễn Xuân Cường (Chủ nhiệm)

DHH-2019-13-07

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải đã qua hầm khí sinh học của làng nghề bún bằng than sinh học biến tính

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Cúc Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Hoài Giang, Võ Thị Yên Bình, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Thị Thảo Nguyên