Dữ liệu đề tài

DHH 2017-04-72

Nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tăng động giảm chú ý và các yếu tố liên quan ở trẻ em 6-15 tuổi tại thành phố Huế năm 2017

Lĩnh vực: Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện : Khoa Y tế công cộng
Người tham gia: Lê Đình Dương (Chủ nhiệm), Võ Văn Thắng, Nguyễn Hữu Châu Đức, Võ Thị Hân

CS-DT014

Chất lượng sống và các yếu tố ảnh hưởng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt

Lĩnh vực: Y TẾ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Y dược
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Như Minh Hằng (Chủ nhiệm), Võ Thị Hân, Nguyễn Quang Ngọc Linh, Hồ Dũng