Dữ liệu đề tài

DHH

Nghiên cứu mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Trang

GV2017-03-09

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và mức độ công bố thông tin tự nguyện trên báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thuỷ (Chủ nhiệm), Phan Thị Hải Hà

GV2017-03-09

Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng sinh lợi và mức ñộ công bố thông tin tự nguyện trong báo cáo thường niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Thị Hải Hà

CS-DT

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VẬN DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Thị Hải Hà

CS-DT

báo cáo bộ phận tại khách sạn Hương Giang Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Thị Hải Hà (Chủ nhiệm)

GV2018 - 03 - 03

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Phan Xuân Quang Minh, Phan Thị Hải Hà